O nama

PRAVILNIK BANKE HRANE HRVASKE

Funkcioniranje banaka hrane svugdje u svijetu osniva se na donaciji i podjeli, a obuhvača četiri osnovna principa djelovanja:

1. Opskrba

Jedan od osnovnih ciljeva Banke hrane je sprečavanje rasipanja hrane. Pod opskrbom se, uz striktno poštovanje imperativa higijene, podrazumjeva prikupljanje:

- poljoprivrednih viškova,
- proizvodnih viškova u agro-prehrambrenom sektoru,
- nekomercijalizovanih prehrambenih proizvoda,
- viškova u menzama ili lancima restorana.
Opskrba se vrši i putem donacija šire javnosti prikupljanjem na velikim površinama, u školama i sl.
Sva ta navedena davanja moraju biti besplatna.

2. Distribucija

Banke hrane su udruge koja djeluju u službi drugih udruga, čiji je cilj smanjenje gladi među socijalno ugroženim stanovništvom. Banke hrane ne vrše distribuciju direktno ugroženim osobama, već to čine posredstvom mreže lokalnih udruga, grupa ili zajednica koje rade sa siromašnom populacijom (Crveni križ, Pučke hunje, centri za socijalni rad itd.). Sporazum o besplatnom opskrbom se zaključuje između svake banke hrane i grupa ili udruga distributera.
Pomoć u hrani namenjena korisnicima se vrši posredstvom grupa ili udruga u obliku:

- obroka u Pučkim kuhinjama,
- obroka zvanih zajednički kuhnjama u manjim prihvatilištima,
- paketa hrane.

3. Način funkcioniranja

Uloga banaka hrane sastoji se u njihovoj promociji aktivne i odgovorne solidarnosti na djelu.
U tom smislu, njihovo funkcioniranj je uslovljeno:

- donacijama materijala i opreme,
- pokrivanjem troškova od strane trećih osoba,
- podrškom raznih udruženja,
- donacijama i subvencijama.

4. Akteri / subjekti strukture funkcioniranja

Banke hrane postoje zahvaljujući djelatnosti volontera i raznih udruga humanitarnog opredeljenja.
Na taj način one svjedoče o mogućnosti jedinstva različitih entiteta, a u priolog činjenici da se zajedno može biti u službi onih kojima je pomoć najpotrebnija

Djelatnost udruge Banka Hrane je transparetna, te sukladno praksi međunarodne federacije u koju smo uključeni kao Hrvatski ogranak surađujemo sa svim državnim te institucijama lokalne uprave i samouprave.


Copyright © CSH d.o.o. Vinkovci, 2020. All Rights Reserved